ಐಡಿಆರ್ಎ -21 ಪೌಡರ್ ಡೋಸೇಜ್, ಅರ್ಧ-ಜೀವ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ