ಸಂಯೋಜಿತ ಲಿನೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಸಿಎಲ್‌ಎ): ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಡೋಸೇಜ್, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು