ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೂಟ್ರೊಪಿಕ್ ಕೋಲೀನ್ ಮೂಲ ಸಿಟಿಕೋಲಿನ್ Vs. ಆಲ್ಫಾ ಜಿಪಿಸಿ